Sortiment

Reklamační řád

obchodní společnosti

SINORG s.r.o.

se sídlem Leoše Janáčka 807, 56169 Králíky

identifikační číslo: 28852141

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31017

 

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1  Reklamační byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou kupujícím uplatňována práva z vadného plnění.

1.2  Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy, kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem. Současně potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen ještě před objednáním zboží.

2.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3.  UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1.  Kupující bere na vědomí, že je povinen při uplatnění práva z vadného plnění poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

3.2.  Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3.  Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od předání zboží kupujícímu přepravní službou. V případě, že zboží je poškozené nebo neúplné, je kupující povinen dodat prodávajícímu protokol o poškození nebo ztrátě zboží, které společně sepíše kupující a zástupce přepravní služby. Kupující je povinen nároky z vad ve stanovené lhůtě do 3 pracovních dnů, od předání zboží kupujícímu, uplatnit u prodávajícího písemně.

3.4.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců (12) od převzetí zboží. Kupující prokazuje nárok na vznik práva z vady, předložením záručního listu nebo daňovým dokladem, který slouží současně jako záruční list.

3.5.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, jenž se vyskytne u spotřebního zboží i u jiné osoby, která uvedla na obalu zboží nebo v reklamě, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro tyto případy se záruka za jakost řídí podmínkami, pro její poskytnutí, uvedené na obalu zboží nebo v reklamě.

3.6.  Zboží postižené vadou musí být předáno kompletní, včetně případného příslušenství, neznečištěné a hygienicky způsobilé. V opačném případě má Prodávající právo zboží odmítnout a reklamační řízení pro tyto důvody nezahájit.

3.7.  V případě, že zboží postižené vadou je zasíláno přepravní službou, odpovědnost za škodu na zboží zůstává na kupujícím.    

3.8.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese, v sídle nebo místě podnikání: SINORG s.r.o., Leoše Janáčka 807, 56169 Králíky, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4.  KUPUJÍCÍ NENÍ OPRÁVNĚN UPLATNIT PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.  Na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

4.2.  Na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.

4.3.  Na zboží u kterého uplynula doba k použití pro obvyklý účel, vyznačená na obalu zboží nebo uvedená u zboží při jeho objednávce.

4.4.  Na poškození zboží elektrickým přepětím.

4.5.  Na mechanické poškození zboží způsobené kupujícím.

4.6.  Na poškození zboží nedodržením pokynů uvedených v návodu k použití, montážním návodu, návodu na údržbu nebo jiné dokumentaci.

4.7.  Na poškození zboží instalací do nevhodného prostředí (chemické látky, mastnoty, teplota okolí, nevyhovující elektroinstalace).

4.8.  Na poškození zboží neodbornou montáží nebo neodborným uvedením do provozu.

4.9.  Na poškození zboží opravou, úpravou či jakýmkoliv obdobným zásahem.

4.10. Na poškození zboží nevhodným uskladněním nebo manipulací.

4.11. Na poškození zboží způsobené nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

4.12. Na poškození zboží způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

5.  REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

5.1.  Prodávající potvrdí písemně kupujícímu, kdy právo z vadného plnění uplatnil, s popisem vady kupujícím a předpokládanou dobu ukončení reklamačního řízení.

5.2.  Prodávající o reklamaci rozhodne bez zbytečného odkladu ve lhůtě přiměřené reklamované vadě, zpravidla do 30 dní. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

5.3.  O ukončení reklamačního řízení je kupující informován písemně, kde prodávající uvede postup nápravy vyplývající z výsledků řízení v případě oprávněné reklamace, nebo důvody zamítnutí v případě neoprávněné reklamace.

5.4.  Kupující je povinen zboží po ukončení reklamačního řízení převzít, bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne kdy byl o ukončení reklamačního řízení informován, nejpozději do 60 dnů od uplatnění práva z vadného plnění. V případě, že kupující zboží nepřevezme nejpozději posledním dnem lhůty, vzniká Prodávajícímu nárok na skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. V případě, že si Kupující nevyzvedne zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl o ukončení reklamačního řízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat na účet kupujícího, §2428 občanského zákoníku, a výtěžek použít na úhradu skladného. Tím není dotčeno právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

6.  Závěrečné ustanovení

6.1.  Reklamační řád je platný od 1. 1. 2016 a je k dispozici jako dokument na www.sinorg.cz nebo v sídle společnosti.

 

printButtonTisk

 

 

Kontaktujte nás

Tel: 461 100 120

Fax: 461 100 032

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.sinorg.cz